Avís legal

L’accés i ús a aquesta pàgina web, suposa l’acceptació plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals d’ús que es relacionen a continuació, i són aplicables, igualment, a la informació, aplicacions i serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa.

1.-L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

2.- El contingut total de la pàgina web (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, logotips, marques, noms comercials, signes distintius, programari, links …) són propietat única i exclusiva de FUNDACIÓ VIQUI MOLINS, o de tercers que han cedit el seu ús a per la pàgina web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina estan legalment reservats i l’accés i ús de la mateixa, no s’ha de considerar com a atorgament de llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a FUNDACIÓ VIQUI MOLINS o a tercers.

La reproducció total o parcial del contingut de la pàgina, així com, la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre ús que es vulgui fer de la mateixa, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular queda prohibida, reservant Santa Anna el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

3.- FUNDACIÓ VIQUI MOLINS podrà, unilateralment, modificar, suplir, eliminar o actualitzar, sense previ avís i en qualsevol moment, la configuració i contingut de la pàgina web, així com, les condicions d’ús.

4.- L’accés i ús d’aquesta pàgina web es realitzarà de conformitat amb la llei, la moral, els bons costum, l’ordre públic i les presents condicions d’ús, abstenint-se de fer-la servir amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, o de qualsevol forma que pugui malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, interferir, deteriorar o impedir el seu normal utilització o gaudi.

5.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES – D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari que es registri en aquesta web, queda informat que les seves dades apareixen, incorporats en els fitxers amb els quals, FUNDACIÓ VIQUI MOLINS , compta en el seu sistema informàtic.

Així mateix, queda informat que FUNDACIÓ VIQUI MOLINS, com a actual responsable d’aquests fitxers, protegirà aquestes dades, juntament amb els altres elements essencials de l’activitat. El client té dret a oposar-se a la utilització posterior de les seves dades.

La persona que enviï missatges a aquesta pàgina web resta també informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, d’acord amb el que disposen els arts. 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13.12., I es podrà dirigir per a això, per escrit en info@fvm.cat

6.- La resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes condicions d’ús està subjecta a la legislació espanyola, renunciant expressament, les parts implicades, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.